در سفر مدیران حوزه اجتماعی و خیرین سلامت وزارت بهداشت به مشهد تاکید شد:
نقش حاکمیتی و تنظیم‌کنندگی حوزه اجتماعی و خیرین سلامت وزارت