رئیس دانشگاه عنوان کرد:
زمان آمایش و ترکیب نهایی رشته های دانشگاه پیام نور اعلام شد