رئیس سازمان امور دانشجویان خبرداد:
۹۰۰ واحد در دانشگاه‌ها به خوابگاه متاهلی تغییر کاربری داده‌اند