رئیس دانشگاه علامه مطرح کرد؛
اختیار جدید به کمیته انضباطی دانشگاه برای ممنوع الورودی دانشجویان