برگزاری دوره تخصصی تربیت مبلّغ و مدرّس امامت در جامعة الزهرا