رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها:
نقطۀ اصلی اقتدار و قوت ایران باور و ایمان مردم است