از سوی خانه طلاب جوان؛
ثبت نام "سیر مطالعاتی منظومه فکری رهبر انقلاب" آغاز شد