وزیر علوم با دبیران پنچ تشکل دانشجویی دیدار و گفتگو کرد