از سوی معاونت آموزشی؛
زمان مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول دکتری دانشگاه معارف اعلام شد