مجری طرح توسعه فیبرنوری:
اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری