مسیر رفاه از جمعیت می‌گذرد/ فرصت برای رشد جمعیت محدود است