حضور بانک مرکزی در بازار رسمی ارز فعالانه و جدی بود / دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد