توسط محققان کشور؛
بانداژ زیست سازگار و ضد باکتری تولید شد