توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛
پانزدهمین دوره آموزشی مراکز رشد علم و فناوری کشور برگزار شد