رئیس اندیشکده مرآت در اولین نشست مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش‌وپرورش
مهم‌ترین قدرت آموزش‌وپرورش قدرت مخاطب است