دهقانی فیروزآبادی در بازدید از نمایشگاه کاتالیست‌های شیمیایی؛
بیمه استفاده از محصولات دانش‌بنیان برای صنعت کشور ضروری است