دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود