دستیار ویژه معاون علمی خبر داد؛
اصلاح فرایندها و ساختارها در زمینه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان