ادبیات پایداری یک نسخه شفابخش برای توسعه فرهنگ و تربیت است