معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد:
تصویب شیوه جدید پذیرش دانشجو در رشته های کشاورزی و روش جدید اجرای رشته های بین‌رشته ای