توانمندسازی افراد در مدیریت دیابت امری ضروری است / آموزش حلقه مفقوده کنترل دیابت