از سوی سازمان امور دانشجویان؛
شرایط دریافت ارز دانشجویی اعلام شد