معاون وزیر علوم تأکید کرد؛
دانشجویان موظف به رعایت سقف غیبت‌های مجاز شدند