معاون دانشگاه علامه تشریح کرد؛
تشریح تخلفات دانشجویان براساس دستورالعمل انضباطی