سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد؛
ترویج گفتمان بسیج در کتاب‌های درسی