مدیرعامل خانه خلاّق و نوآوری اشراق مطرح کرد:
اهمیت شناخت نیازهای نوجوان/ داوری حاکمیت براساس احساسات منفی برخاسته از خواسته ها