برای مجموعه‌های دانش محور بسته‌های حمایتی ویژه تعریف می‌شود