رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی؛
معیار‌های تعیین شهریه مدارس بر اساس اجرای سند خواهد شد