وزیر ارتباطات خبر داد؛
ثبت رکورد تازه ترافیک تولید و مصرف داده در داخل کشور