در هفته پژوهش؛
نخستین جشنواره ملّی اسناد «افتخار- گفتار» برگزار می‌شود