مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد؛
حمایت از تدوین و دریافت استاندارد‌های ملی و بین‌المللی دانش بنیان