برپایی نمایشگاه «قانون اساسی» در ساختمان آرشیو ملّی ایران