خاطرات مردم کرمانشاه از شهادت سردار سلیمانی منتشر شد