رئیس جمهور از روند احداث خط متروی شهر پرند بازدید کرد