فقیهی که چهار بیمارستان و یک مرکز تخصصی پزشکی تأسیس کرد