طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش:
«علی پوررادی»، «سرپرست اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقی» شد