رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛
ساخت آینده کشور، ماموریت اصلی نظام تعلیم و تربیت است