قوانین و مقررات کرسی‌های آزاد اندیشی بازنگری می شود