بخشنامه جدید وزارت بهداشت برای ساماندهی تعهدات آموزش رایگان چیست؟ / کالایی شدن پزشکی یا جلوگیری از مهاجرت نخبگان؟