در جلسه شورای‌عالی هماهنگی قوا صورت گرفت
تصویب اختیارات درخواستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و تورم