حمایت بانک‌های دولتی از نهضت ملی مسکن
تعهد پنج بانک برای تامین مالی بیش از یک میلیون مسکن ملی