دستاوردی جدید از محققان ایرانی؛
محصول پیشرفته نانویی که در کمتر از یک دقیقه خونریزی را بند می‌آورد