دکتر طهرانچی تأکید کرد؛
لزوم ایجاد شبکه قوی در حوزه گیاهان دارویی و اشتغالزایی دانشجویان