برای دانشجویان ورودی بهمن؛
آغاز ثبت نام غیرحضوری خوابگاه دانشگاه خوارزمی از ۱۲ بهمن