دهقانی: حکمرانی نخبگانی؛ نقش مهم معاونت علمی برای رفع چالش‌های اقتصادی