در نشست مشترک عنوان شد؛
معاونان فرهنگی بازوهای توانمند دانشگاه آزاد در جهاد تبیین هستند