ظرفیت های منطقه آزاد ماکو و وزارت آموزش و پرورش برای رفع مشکلات اساسی تجمیع می شود