تشریح جزئیات نشست مخبر و فرزین با اعضای دفتر تحکیم وحدت