معاون علمی مطرح کرد؛
امکان حل چالشهای اقتصادی با راه حل های نخبگان