حمایت ویژه معاونت علمی از طرح‌های پژوهشی در حوزه آب